کنترل کیفیت

 

scientist working at the laboratory

این شرکت دارای  آزمایشگاه کنترل کیفیت با تجهیزات پیشرفته در زمینه شیمیایی و میکروبی می باشد و کلیه موادهای اولیه ورودی در طی فراوری و تولید تا محصول نهایی مورد آزمایش قرار می گیرد.